BELGISCHE C.I.C. DELEGATIE

CIC

INTERNATIONALE JACHTRAAD VOOR HET BEHOUD VAN HET WILD

CIC is een niet-gouvernementele en apolitieke internationale organisatie die zich tot doel stelt de verdediging van de jacht en het behoud van de wilde fauna.
Om zulks te bereiken stelt CIC de duurzame benutting van de fauna voorop.

ZENDING

Promotie en ondersteuning van het behoud van wildsoorten en hun biotopen, en ook de eraan verbonden lokale en culturele tradities, ter duurzame benutting, waaronder de jacht.

VISIE

Een wereld waarin de fauna naar waarde wordt geschat en wordt beschermd als onlosmakelijk deel van de natuur, ten voordele van de mensheid.

PRIORITAIRES ACTIES

– Promotie van de bescherming van de fauna in het algemeen, van haar leefmilieu en van de lokale gemeenschappen middels het duurzaam gebruik van de natuurgift. Alzo zich te schikken naar het rapport van IUCN 2015: “DUURZAAM GEBRUIK IS GOED VOOR HET BEHOUD”.
– Partnerschappen aangaan en ontwikkelen met Internationale Organisaties die het behoud van alle diersoorten en hun leefmilieu bewerkstelligen: CPW, IUCN, FAO, CITES, FACE, CDB, CIFOR, CMS, OIE, TRAFFIC, UNEP, IUFRO, ITC, IIFB, …
– Stroperij en illegale jacht bekampen.
– De jacht als cultureel erfgoed bestendigen.

HUIDIGE ORGANISATIE en ORGANEN

De maatschappelijke zetel is sinds 2003 gevestigd in Wenen. De operationele zetel is sinds 1999 gevestigd in Budakeszi nabij Budapest. 

De ALGEMENE VERGADERING is het hoogste orgaan. Zij vindt plaats meestal in mei, elk jaar in een verschillend land, op uitnodiging van de plaatselijke Delegatie. Zij keurt de balans van het verlopen jaar goed, beslist over het budget van het lopende jaar, en houdt verkiezingen volgens haar statuten. Het alles na voorbereiding door het UITVOEREND COMITE. Elk lid van CIC is gerechtigd en uitgenodigd aanwezig te zijn op de Algemene Vergadering. De laatste algemene vergadering had plaats in 2019, in Windhoek Namibië.

De RAAD van HEHEER is samengesteld door de leden van het Uitvoerend Comité en de Voorzitters van de landelijke Delegaties. Hij vergadert statutair minstens tweemaal per jaar tussentijds ten aanzien van de algemene vergaderingen. Hij beslist over de te volgen doelstellingen, de acties daartoe, en zet de operationele krijtlijnen uit.

Het UITVOEREND COMITE bestaat uit: de Internationale Voorzitter, de Erevoorzitters, 9 Ondervoorzitters, De Voorzitters en Ondervoorzitters van de Divisies, de Voorzitters van de Young Opinion-groep en van de Artemis-groep, de juridische raadgevers, de Schatbewaarder en de Auditoren.

De huidige Internationale Voorzitter is de Zwitser George Aman. Tamas Marghescu is huidig Algemeen Directeur.

Drie DIVISIES oefenen de activiteiten van CIC uit. Zij heten:

Divisie “Politiek en Recht”. Zij is bevoegd voor de ontwikkeling van de te volgen politiek omtrent faunabeheer en jacht. Zij zorgt voor internationale lobbying ten gunste van het duurzaam gebruik der fauna. Zij streeft haar doel na middels multilaterale akkoorden, en reglementeringen. Zij is ook bevoegd voor juridische kwesties, wapens en munitie, transporten, en dies meer.

– Divisie “Toegepaste wetenschappen”. Zij financiert en coördineert veeartsenijonderzoek en biologie van alle wildsoorten. Zij stelt wetenschappelijk onderzoek en data omtrent de jacht en behoud van fauna ter hand van Politici en Intergouvernementele Organisaties. Haar acties beslaan dus alle wildsoorten, hun migraties, hun ziekten, hun interactie met de mens, zijn vee en huisdieren, zijn gewoonten en cultuurtradities. Deze divisie is ook bevoegd voor het meten en evalueren van jachttrofeeën.

– Divisie “Cultuur”. Zij beschermt en houdt de jacht als cultureel erfgoed in stand. En dit met betrekking tot alle jachtmethoden, inbegrepen de boogjacht en de valkenjacht, deze laatste overigens in 2010 door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Zij belicht de jacht als onderwerp van en in alle vormen van kunst, en als bron voor gastronomie. Deze Divisie beheert de Bibliotheek en het Museum van PALARIKOVO (Slovakije).

DE LEDEN

Er zijn zowat 1700 leden. Zij vertegenwoordigen 86 landen uit de vijf continenten.

De leden zijn: landen, individuele personen, ondernemingen, deskundigen en verenigingen. De leden wereldkaart vindt men op de site “CIC-wildlife.org”.

Elk land richt een eigen Delegatie op met eigen statuten en inwendig reglement. Zij past de CIC-doelstellingen en richtlijnen toe en voert haar acties over haar territorium uit, op aan het land en zijn regio’s aangepaste wijze.

Internationale en nationale deskundigen stellen hun diensten ter beschikking van de betrokken divisie, en werken over de grenzen heen.

De “Young Opinion”-groep, opgericht in 2001, bestaat uit leden van alle landen die minder dan 35 jaar oud zijn. Deze groep heeft eigen initiatieven ter promotie van de cic-waarden voor jongeren en toekomstige generaties. De leden houden een jaarlijkse bijeenkomst onder het thema “Global Youth for Sustainable Use” (GYSU).

De “Artemis”-groep werd in 2011 opgericht ter erkenning en ondersteuning van de rol van de vrouw bij de jacht in het algemeen, en meer specifiek m.b.t. de opvoeding/opleiding, cultuur, gastronomie en uiteraard ook faunabeheer.

TALEN.

De CIC heeft vier officiële talen: Engels, Frans, Duits en Russisch.

GESCHIEDENIS

In 1928 organiseerde de Hongaarse Graaf Louis Karolyi en de Franse Advocaat Maxime Ducrocq, Voorzitter van de Franse St-Hubertus Club, een internationale conferentie in Nové Zamky (Slovakije). Het doel was: inzicht van de noodzaak tot de oprichting van een internationale jachtraad. Bij deze conferentie werd een Comité opgericht dat zich zou beraden over en het opstellen van de statuten van de Internationale Jachtraad, toen al CIC geheten. In november 1930 werd CIC opgericht bij beslissing van haar eerste Algemene Vergadering, die meteen de statuten goedkeurde.

ONDERSCHEIDINGEN EN PRIJZEN.

De “Edmond Blanc” prijs wordt toegekend aan jachtterritoria met hoogstaande beoefening van beheer en ethiek.

De “Markhor” prijs, wordt tweejaarlijks toegekend ter erkenning van een project gestoeld op duurzaam gebruik.

De “Faunafoto” prijs, wordt tweejaarlijks toegekend voor fauna in het algemeen. De prijs is open voor elke natuurfotograaf.

De prijs “De jacht in de kunst”. Elk waardevol project in eender welke vorm van kunst kan kandideren voor deze prijs.

De “Young Opinion”-onderzoekprijs” wordt jaarlijks toegekend ter beloning van een onderzoeker jonger dan 35 jaar. Dr. Damien Thiry, voorheen reeds laureaat van de Belgische prijs, behaalde deze internationale prijs in 2017.

De “Literatuur” prijs, wordt jaarlijks toegekend voor werk in verband met de jacht. De prijs is open voor eenieder; schrijver, dichter, reporter, uitgever….

DE BELGISCHE DELEGATIE VAN CIC

Deze telt een honderdtal leden uit (tot heden) 2 der 3 regio’s van het land. Het zijn individuele leden, Y.O. leden, verenigingen, nationale en internationale deskundigen.

De Heer Philippe Claeys is huidige Voorzitter (“Chef van de Belgische CIC Delegatie” geheten).

IMG-20200513-WA0001

Hij wordt bijgestaan door een “bureel” met twee Ondervoorzitters en de Secretaris-Schatbewaarder. De Delegatie organiseert jaarlijks 3 tot 4 vergaderingen en evenementen, en steunt initiatieven die de waarden van CIC en de belangen van de Belgische jagers beklemtonen.

De Young Opinion leden vormen een eigen groep binnen de Delegatie. Zo ageren ze nationaal en internationaal binnen de Y.O.-structuur van CIC.

De Belgische Commissie voor het meten en evalueren van trofeeën (CBCICET) houdt sessies voor trofeeën van Belgische en buitenlandse oorsprong, en dit ter gelegenheid van de jaarlijkse overzicht-tentoonstellingen van de Beheerringen in Wallonië en ook ter gelegenheid van apart aangekondigde “open” sessie(s). Op verzoek houdt de Commissie ook privé sessies.

De Commissie beveelt aan dat ook de Vlaamse Beheerringen overzicht-tentoonstellingen van reebokken zouden organiseren, zoals de Provincie Antwerpen sinds geruime tijd al doet.

Als ander activiteiten valt te noteren:

De driejaarlijkse prijs door de Belgische Delegatie toe te kennen aan laureaten voor hun eindestudietijd-thesis of -memorie.

Sponsoring van de Nationale trofeeëntentoonstellingen, als daar geweest zijnde: Lavaux-St-Anne (1989 en 1999), Libramont (2005), St-Hubert (2010), en Libramont (2016). En sponsoring van de homologatie van de Belgische metingen door een Internationale jury van CIC.

De Belgische Delegatie heeft actief medegewerkt aan de organisatie van volgende Internationale CIC  evenementen:  

  • 1976, organisatie van de 23ste Algemene Vergadering van CIC in Brussel.
  • 1987, organisatie van een Symposium “De jacht in de kunst” in België.
  • 2016, organisatie van de 63ste Algemene vergadering van CIC in Brussel.

Leden van de Belgische Delegatie hebben volgende Internationale mandaten binnen CIC uitgeoefend:

Onder-voorzitterschap van CIC.

  • Voorzitterschap van der Werkgroep “Parforcejacht”.
  • Onder-voorzitterschappen van de Internationale Trofeeëncommissie.
  • Voorzitterschap van de Internationale Trofeeëncommissie.
  • Auditoratoren.

De Belgische Delegatie telde onder haar leden internationale CIC-deskundigen voor trofeeënmeting en -evaluatie, en voor veeartsenij.

De Belgische Delegatie is via leden vertegenwoordigd bij volgende organisaties, of doordat dezen zelf lid zijn van de Delegatie:

• Association Belge pour l’Utilisation des Chiens de Sang
• Fédération des Chasseurs au Grand Gibier de Belgique
• Fondation belge pour la Protection des Habitats
• Royal Saint Hubert Club
• Société Royale Forestière de Belgique
• Syndicat des Exploitants Forestiers de Wallonie
• Syndicat de Propriétaires Ruraux de Wallonie
• Union Rurale
• Hubertus Vereniging Vlaanderen
• Vlaamse Hoge Jachtraad